Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

Tên Cơ quan Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai
Tên (Tiếng Anh) Disaster Management Center
Bộ chủ quản Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quản quản lý trực tiếp Tổng cục Thủy Lợi
Địa chỉ Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Số điện thoại/fax 04 7335686
Email / website This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng: Tham mưu, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước của Tổng cục Thủy lợi trong lĩnh vực phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu trên phạm vi cả nước.

Nhiệm vụ:

 Về quản lý thiên tai

a) Tham gia xây dựng chiến lược, thể chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu theo phân công của Tổng Cục trưởng;

b) Nghiên cứu, xây dựng các hướng dẫn chuyên môn, nhiệm vụ chuyên ngành theo kế hoạch và chỉ đạo cụ thể của Tổng cục trưởng;

c) Thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo phân công để thực hiện Chiến lược Quốc gia Phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;

d) Theo chỉ đạo của Tổng cục, tổ chức thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng” theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009. Xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng”, tổng hợp tình hình triển khai và đề xuất biện pháp thực hiện;

đ) Căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế để liên hệ với các tổ chức và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ; Chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ;

e) Thiết lập cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và thông tin về các hồ chứa lớn và công trình thuỷ lợi, đê điều phục vụ công tác điều hành phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt, bão Trung ương;

Duy trì và phát triển trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Bản tin về Phòng chống lụt, bão và Giảm nhẹ thiên tai;

g) Tham gia thẩm định và các chương trình, đề án, dự án phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu theo phân công của Tổng cục trưởng;

h) Trực tiếp quản lý một số dự án phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu theo sự phân công của Tổng cục trưởng;

i) Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ chuyên ngành về phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu;

k) Tham gia trực ban phòng, chống lụt, bão; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão theo phân công của Tổng cục trưởng và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương;

  Về dịch vụ kỹ thuật

Tư vấn kỹ thuật các dự án về phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu do các đối tác quản lý;

Tổ chức đào tạo, tập huấn, cung cấp thông tin trong lĩnh vực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu theo yêu cầu của các bên đối tác giảm nhẹ thiên tai và quy định của pháp luật;

Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Chánh Văn phòng Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương phân

Thiết lập cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và thông tin về các hồ chứa lớn và công trình thuỷ lợi, đê điều phục vụ công tác điều hành phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt, bão Trung ương;

Tham gia thẩm định và các chương trình, đề án, dự án phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu theo phân công của Tổng cục trưởng;

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

Danh sách cán bộ

  TT

 

    HỌ VÀ TÊN

 

BC/HĐ

 

Nam/Nữ

  NGÀY SINH

  HỌC HÀM

   HỌC VỊ

CHUYÊN MÔN

   CHỨC VỤ

   GHI CHÚ

   1

            2

    3

     4

          5

       6

       7

         8

        9

   1

 Nguyễn Hữu Phúc

   BC

  Nam

   04-07-1954

   Tiến sĩ

   Thuỷ Lợi

Giám đốc

0437335686

   2

 Đặng Quang Minh

   BC

  Nam

   05-09-1972

   Thạc sĩ

   Thuỷ Lợi

Phó Giám đốc

0437335686

  3

 Bùi Quang Huy

   BC

  Nam

  30-03-1974

   Thạc sĩ

   Thuỷ Lợi

Chuyên viên

0437335686

  4

 Hoàng Minh Hiền

   BC

  Nam

   21-7-1957

   Tiến sĩ

   Thuỷ Lợi

Chuyên viên

0437335686

  5

 Nguyễn Huỳnh Quang

   BC

  Nam

  27-10-1974

   Thạc sĩ

   Thuỷ Lợi

Chuyên viên

0437335686

  6

 Nguyễn Thành Phương

   BC

  Nam

  07-07-1975

   Thạc sĩ

   Thuỷ Lợi

Chuyên viên

0437335686

  7

 Đàm Thị Hoa

   HĐ

   Nữ

  05-09-1978

   Đại Học

   Ngoại Ngữ

Chuyên viên

0437335686

  8

 Phạm Doãn Khánh

   BC

  Nam

  27-8-1985

   Đại Học

   Thuỷ Lợi

Chuyên viên

0437335686

  9

 Lê Văn Chính

  BC

  Nam

    01-5-1955

   Đại Học

Thuỷ Lợi

Chuyên viên

0437335686

  10

 Trương Lan Phi Điệp

  BC

   Nữ

   23-10-1968

   Cử Nhân

Tài Chính

Chuyên viên

0437335686