Tin tức KHCN Vũ trụ

Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Thứ tư, 21 Tháng 11 2018
Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao”

Ngày 14/11/2018, tại Viện Công nghệ Vũ trụ trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài VT-CN.02/18-20 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020 bắt đầu thực hiện năm 2018. Tham dự Lễ ký kết có P...

Đọc thêm

Viện Dầu Khí Việt Nam

Tên Cơ quan Viện Dầu Khí Việt Nam
Tên (Tiếng Anh) Vietnam petroleum institute
Bộ chủ quản Bộ Công thương
Cơ quản quản lý trực tiếp Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam
Địa chỉ Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
Số điện thoại/fax (04) 37843061 – 37841727 – 37841728
Email / website This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.vpi.pvn.vn
Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu KHCN, điều tra cơ bản trong các lĩnh vực: tìm kiếm thăm dò, khai thác, tang thu hồi dầu, vận chuyển, tàng trữ, phân phỗi, chế biến, chống ăn mòn, sử dụng năng lượng, nhiên liệu thay thế, an toàn môi trường, kinh tế và quản lý dầu khí;

-  Tư vấn, thẩm định KHCN dầu khí và các lĩnh vực KHCN khác có liên quan;

-  Thực hiện các dịch vụ KHCN, thiết kế các công trình dầu khí, giám định, phân tích mẫu, xử lý số liệu dầu khí, ứng dụng và chuyển giao công nghệ;

-  Triển khai công tác tổ chức hội nghị, hội thảo dầu khí, triển lãm, bảo tàng, quảng cáo về ngành dầu khí;

-  Thông tin khoa học dưới các hình thức phát hành tạp chí và ấn phẩm dầu khí, xây dựng cơ sở dữ liệu trong và ngoài ngành nhằm phục vụ nghiên cứu và sản xuất kinh doanh của tập đoàn;

-  Đào tạo chuyện ngành (kể cả đào tạo trên đại học) cho cán bộ trong và ngoài ngành dầu khí;

-  Sản xuất, kinh doanh hàng hóa, xuất nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm thuộc lĩnh vực của viện.

a.      Nhiệm vụ:

-  Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN, điều tra cơ bản của Tập Đoàn trên cơ sở đặt hang hoặc khoán chi phí thực hiện;

-  Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN, điều tra cơ bản của Nhà Nước trên cơ sở đấu thầu hoặc chỉ định theo quy định của Nhà Nước;

-  Chủ động thực hiện tổ chức nghiên cứu KHCN, phát minh sáng chế và sở hữu bản quyền;

-  Lập, tư vấn, thẩm định các đề án đầu tư, các dự án và công trình dầu khí của Tập Đoàn;

-  Lập, thẩm định và tư vấn thẩm định các báo cáo kinh tế, kĩ thuật; các vấn đề về an toàn và môi trường các dự án, công trình dầu khí;

-  Thực hiện các dịch vụ KHCN trên cơ sở đấu thầu hoặc chỉ định đấu thầu của Tập Đoàn và các khách hàng trong và ngoài ngành;

-  Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện và quy định của pháp luật;

-  Thực hiện và hợp tác nghiên cứu khoa học, tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng chuyện ngành dầu khí cho cán bộ chuyện môn nghiệp vụ trong ngành, ngoài ngành và Học Viện Quốc Tế;

-  Thực hiện hoạt động thông tin khoa học dưới hình thức hội nghị, hội thảo khoa học, triển lãm, xuất bản các công trình khoa học, các ấn phẩm thông tin, tạp chí về các hoạt động dầu khí trong và ngoài nước;

-  Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm, công nghệ theo quy định của pháp luật;

-  Nghiên cứu công nghệ, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị trong và ngoài ngành.

-  Tư vấn về ứng dụng KHCN vào ứng dụng công nghệ mới;

-  Giám định các máy móc, thiết bị phân tích thí nghiệm, kiểm định các sản phẩm dầu khí, cấp chứng chỉ các chất, vật tư, thiết bị;

-  Tư vấn thiết kế xây dựng, giám định cấp chứng chỉ các công trình dầu khí và cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng;

-         Đảm bảo thông tin, dữ liệu trong và ngoài ngành nhằm phục vụ nghiên cứu và sản xuất kinh doanh của tập đoàn;

-         Thực hiện các nội dung nghiên cứu KHCN, sản xuất kinh doanh và dịch vụ khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và không trái với pháp luật;

-         Thực hiện các nhiệm vụ khác do tập đoàn giao.

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

1. Tổng số CNVC-LĐ là: 623 trong đó có 300 người có bằng đại học và 101 người có bằng trên đại học

2. Cơ cấu tổ chức: hiện nay, Viện Dầu khí có 08 ban/văn phòng  và 7 trung tâm chuyện ngành:

-  Trung tâm Nghiên Cứu Tìm Kiếm, thăm dò và khai thác Dầu khí.

-  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chế biến dầu khí.

-  Trung tâm Nghiên cứu và Phất triển An toàn và Môi trường Dầu khí.

-  Trung tâm ứng dụng và chuyện giao công nghệ.

-  Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí.

-  Trung tâm Phân tích, thí nghiệm.

-  Trung tâm lưu trữ Dầu khí.

Trang thiết bị lớn đã được đầu tư

-    Phấn mềm ENVI giải đoán ảnh viễn thám.

- Thiết bị: 02 máy PC và Server phục vụ công tác Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhên môi trường, trang bị 2008