Gia hạn thời gian thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020

Ngày 14/7/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1942/QĐ-BKHCN phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện Chương trình KHCN cấp Quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020 có mục tiêu, nôi dung và dự kiến sản phẩm được phê duyệt tại Quyết định 838/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2016, đến hết tháng 6/2021.
Xem toàn văn Quyết định 1942/QĐ-BKHCN tại đây.
Xem toàn văn Quyết định 838/QĐ-BKHCN tại đây.