Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia về Công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020

Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia về Công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020
Nhằm thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ (CNVT), đưa CNVT phục vụ thiết thực và có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước, ngày 14/6/2006, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020” của Việt Nam. Trong Chiến lược, Thủ tướng Chính phủ đã giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện HLKHCNVN) chủ trì xây dựng, trình duyệt, tổ chức thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia về CNVT (gọi tắt là Chương trình KHCN vũ trụ).

Xem tiếp...

Hội thảo quốc tế Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý trong giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Hội thảo quốc tế Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý trong giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường
Cùng với những thành tựu trong nghiên cứu vũ trụ và phát triển công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám hiện đại đã hình thành và phát triển, đem lại hiệu quả cao cho nhiều hoạt động kinh tế xã hội như: điều tra cơ bản, khai thác và quản lý tài nguyên thiên nhiên, giám sát và bảo vệ môi trường, phát hiện, dự báo sớm để phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, quản lý lãnh thổ cũng như ứng dụng trong an ninh, quốc phòng. Nhờ đó, công nghệ viễn thám có một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của mọi quốc gia.

Xem tiếp...

Kiểm tra module hội thảo

Kiểm tra module hội thảo
 In Joomla!, a Menu is a set of menu items used for website navigation. Each menu item defines an URL to a page on your site, and holds settings that control the contents (articles, category(ies) lists, tagged items, etc) and style (module(s), layout) of that page. Creating menus is rather simple. From the Admin Menu, in the backend of your Joomla! site, you choose: Menus > Menu Manager > Add New Menu. On the opened to you Menu Manager: Add Menu page enter your menu title into the "Title *" field (mandatory), your menu type into the "Menu type *" field (mandatory) and, if you wish, your menu brief description into the "Description" field (optional). After that you can start adding new menu items to this new menu. Any website can have more than one menu.   A Menu isn't automatically shown on the site's front-end. You need to create a Menu Module using the Module Manager and instruct the module which Menu to show. Subsequently, you can select where the module should appear on the site, by choosing one of the available Module Positions of the active Template. There is even more control on when the menu should appear, by adjusting the settings of the menu module. So, you can set it to appear in all or just a few pages of your choice (assigning the module on menu items), or make it visible to all, or only specific user-groups (e.g. registered users). It is also possible to create Split menus.   A Menu that isn't shown by any module is commonly called a hidden menu. Hidden menus can be used to create URLs that are not visible on any page, within menus. For example, this can be very useful, if we want to create a single article page, with a custom URL, and specific content settings (layout, modules), that could be accessible through another page (article, blog category, module, etc), but we don't want to display a Menu Item for it, anywhere on our Menus.