Tổ chức quản lý hoạt động của chương trình

Quy chế Tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ Vũ trụ được Chủ tịch Viện KHCNVN ban hành tại Quyết định số 177/QĐ-KHCNVN ngày 13/02/2008 (theo hướng dẫn tại Văn bản số 2455/BKHCN-KHTC ngày 21/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ KH&CN các cấp năm 2009).

Bộ máy quản lý Chương trình Gồm:

- Ban chủ nhiệm Chương trình

- Văn phòng quản lý Chương trình.

1. Ban chủ nhiệm Chương trình:

1.1. Ban chủ nhiệm Chương trình được thành lập theo Quyết định số 201/QĐ-KHCNVN ngày 18/02/2008, Ban chủ nhịêm Chương trình, gồm 6 thành viên:

avatar3GS.TSKH.NGUYỄN KHOA SƠN

Chủ nhiệm chương trình 

avatar3TS.NGUYỄN XUÂN LÂM

Phó chủ nhiệm chương trình

avatar3PGS.TS.DOÃN MINH CHUNG

Ủy viên ban chủ nhiệm chương trình

Thư ký khoa học

Chánh văn phòng chương trình

avatar3PCS.TS.ĐOÀN NGỌC CHIẾN

Ủy viên BCN chương trình

avatar3PGS.TS.PHẠM ANH TUẤN

Ủy viên BCN chương trình

avatar3TSKH.NGUYỄN QUANG BẮC

Ủy viên BCN chương trình

1.2. Nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm Chương trình giúp Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức xây dựng, quản lý việc thực hiện Chương trình, cụ thể là:

- Xây dựng khung Chương trình,

- Tổ chức xác định nhiệm vụ nghiên cứu, tuyển chọn, xét chọn cơ quan, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án trình Chủ tịch Viện KHCNVN phê duyệt,

- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài, dự án trình Chủ tịch Viện KHCNVN phê duyệt;

- Hướng dẫn hoàn thiện thuyết minh đề tài, dự án; Tổ chức thẩm định thuyết minh các đề tài, dự án trình Chủ tịch Viện KHCNVN phê duyệt;

- Xây dựng kế hoạch hàng năm của Chương trình để tổng hợp chung vào kế hoạch của Viện KHCN VN, trình các bộ, ngành.

- Cùng Văn phòng chương trình ký hợp đồng và tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài

- Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện các đề tài, dự án và giải quyết các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Viện KHCNVN và Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ chủ quản kiểm tra việc thực hiện các đề tài, dự án, xác nhận khối lượng và kết quả thực hiện hàng năm của đề tài, dự án để làm căn cứ thẩm định quyết toán; . . .

2. Văn phòng quản lý Chương trình:

2.1. Văn phòng quản lý Chương trình được thành lập theo Quyết định số 200/QĐ-KHCNVN ngày 18/02/2008 của Chủ tịch Viện KHCNVN, Văn phòng quản lý chương trình (Văn phòng Chương trình) gồm:

avatar3PGS.TS DOÃN MINH CHUNG

Chánh văn phòng chương trình 

avatar3ThS. TRẦN VĂN NGỌC

Phó chánh văn phòng chương trình

avatar3ThS. VÕ THỊ LAN ANH

Thư ký văn phòng chương trình

avatar3Ths. PHÙNG NGỌC TUẤN ANH

Thư ký văn phòng chương trình

avatar3Bà. ĐINH THỊ HỒNG

Kế toán văn phòng chương trình

Văn phòng Chương trình có nhiệm vụ Giúp Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ban chủ nhiệm Chương trình quản lý thực hiện Chương trình theo “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ Vũ trụ” đã được ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-KHCNVN ngày 13/02/2008 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Các nhiệm vụ cụ thể là:

- Bảo đảm các điều kiện về thông tin, cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động của Chương trình,

- Giúp Chủ tịch Viện và Ban chủ nhiệm Chương trình trong việc quản lý thực hiện Chương trình.

- Tổng hợp kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của Chương trình trình Viện KHCNVN và các bộ, ngành;

- Thực hiện báo cáo chung về kết quả thực hiện và quyết toán kinh phí của Chương trình theo quy định;

- Cùng  với  Ban  chủ nhiệm Chương trình ký hợp đồng thực hiện đề tài, dự án; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, bàn giao sản phẩm và tài sản sau khi kết thúc.

- Văn phòng chương trình được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Văn phòng Viện KHCNVN để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

 ban chu nhiem