Thông báo dự kiến nghiệm thu đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình KHCN vũ trụ 2016-2020 mã số VT-UD.05/18-20

Tên đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp cảnh báo sớm tai biến sụt đất, trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá miền Bắc Việt Nam bằng công nghệ viễn thám và dữ liệu về cấu trúc địa chất".
Mã số: VT-UD.05/18-20
Kinh phí: 6.000 triệu đồng.
Thời gian thực hiện: 05/2018-04/2021.
Cơ quan chủ trì: Viện Địa chất, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Quốc Cường

Các thành viên tham gia chính:
1. TS. Trần Quốc Cường
2. PGS.TS. Đỗ Minh Đức
3. ThS. Nguyễn Đức Anh
4. PGS.TS.  Trần Văn Anh
5. TS. Bùi Văn Thơm
6. ThS. Đào Minh Đức
7. KS. Trần Trung Hiếu
8. ThS. Ngô Đức Anh
9. TS. Văn Đức Tùng
10. ThS. Nguyễn Trung Thành

Thời gian dự kiến: 06-07/2021.
Địa điểm dự kiến: Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ