Thông báo dự kiến nghiệm thu đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình KHCN vũ trụ 2016-2020 mã số VT-CB.15/18-20

Tên đề tài: "ghiên cứu đánh giá sự thay đổi trong cấu trúc bộ khung tế bào cơ thể sống trong điều kiện mô phỏng trạng thái vi trọng lực (simulated microgravity)".

Mã số: VT-CB.15/18-20.
Kinh phí: 4.750 triệu đồng.
Thời gian thực hiện: 05/2018-01/2021.
Cơ quan chủ trì: Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thành Long

Các thành viên tham gia chính:
1. TS. Lê Thành Long
2. TS. Đoàn Chính Chung
3. GS.TS. Hoàng Nghĩa Sơn
4. TS. Nguyễn Hoàng Dũng
5. ThS.  Hồ Nguyễn Quỳnh Chi
6. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
7. TS. Bùi Đình Thạch
8. ThS. Diệp Trung Cang
9. ThS. Nguyễn Thị Thúy 
10. ThS. Lê Quỳnh Loan

Thời gian dự kiến: 06-07/2021.
Địa điểm dự kiến: Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ