Thông báo dự kiến nghiệm thu đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình KHCN vũ trụ 2016-2020 mã số VT-CB.14/18-20

Tên đề tài: "Nghiên cứu đánh giá và dự báo tiềm năng năng lượng mặt trời phục vụ phát triển năng lượng sạch cho Việt Nam sử dụng kết hợp công nghệ viễn thám và mô hình số trị".

Mã số: VT-CB.14/18-20.
Kinh phí: 4.950 triệu đồng.
Thời gian thực hiện: 05/2018-04/2021.
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tiến Công.

Các thành viên tham gia chính:
1. ThS. Nguyễn Tiến Công.
2. PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà
3. ThS. Ngô Đức Anh
4. TS. Nguyễn Hồng Quảng
5. PGS.TS.  Vũ Thanh Hằng
6. ThS. Lê  Thị Thu Hằng
7. ThS. Đinh Văn Đương
8. ThS. Đoàn Thị The
9. TS. Thái Thị Thanh Minh
10. CN Nguyễn Ngọc Bình 

Thời gian dự kiến: 06-07/2021.
Địa điểm dự kiến: Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ