Thông báo dự kiến nghiệm thu đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình KHCN vũ trụ 2016-2020 mã số VT-CN.03/18-20

Tên đề tài: "Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS kết hợp với dữ liệu sinh khí hậu trong nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ".

Mã số: VT-CN.03/18-20.
Kinh phí: 6.350 triệu đồng.
Thời gian thực hiện: 05/2018-04/2021.
Cơ quan chủ trì: Viện Điện tử Viễn thông, Đại học BKHN
Chủ nhiệm đề tài: TS. Tạ Sơn Xuất.

Các thành viên tham gia chính:
1. TS. Tạ Sơn Xuất.
2. TS. Nguyễn Khác Kiểm
3. PGS.TS.  Nguyễn Văn Khang
4. PGS.TS. Nguyễn Hữu Trung
5. TS. Phạm Thành Công
6. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải
7. TS. Nguyễn Trung Dũng
8. TS. Vương Hoàng Nam
9. PGS.TS. Nguyễn Minh Đức
10. TS. Phạm Doãn Tĩnh

Thời gian dự kiến: 06-07/2021.
Địa điểm dự kiến: Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ