Thông báo Quyết định gia hạn thời gian thực hiện Chương trình KHCN cấp Quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020

Văn phòng Chương trình KHCN vũ trụ thông báo Quyết định số 1942/QĐ-BKHCN ngày 14/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gia hạn thời gian thực hiện Chương trình KHCN cấp Quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020 đến hết tháng 6 năm 2021.
Trân trọng thông báo./.