Thông báo dự kiến nghiệm thu đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình KHCN vũ trụ 2012-2015 mã số VT/UD-02/15

Tên đề tài: "Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất một số địa điểm xây dựng trạm mặt đất phía Nam cho hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất".
Mã số: VT/ƯD-02/15.
Kinh phí: 1.482,8 triệu đồng.
Thời gian thực hiện: 07/2015-06/2016.
Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Duy Tân.

Các thành viên tham gia chính:
1. ThS. Ngô Duy Tân.
2. TS. Bùi Trọng Tuyên.
3. TS. Phạm Minh Tuấn
4. ThS. Vũ Trung Kiên.
5. ThS. Trần Anh Đức.
6. ThS. Chu Xuân Huy.
7. PGS.TS. Tạ Minh Đức
8. KS. Nguyễn Thanh Sơn.
9. ThS. Phùng Nguyên Phương.
10. KS. Nguyễn Ngọc Cảnh

Thời gian dự kiến: 9-10/2016.
Địa điểm dự kiến: Phòng họp A2, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ