Thông báo dự kiến nghiệm thu đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình KHCN vũ trụ 2012-2015 mã số VT/UD-01/15

Tên đề tài: "Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý và khai thác hiệu quả dữ liệu viễn thám VNREDSat-1".
Mã số: VT/ƯD-01/15.
Kinh phí: 1.500 triệu đồng.
Thời gian thực hiện: 01/2015-03/2016.
Cơ quan chủ trì: Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên & Môi trường.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Tuấn Đạt.

Các thành viên tham gia chính:
1. ThS. Trần Tuấn Đạt.
2. ThS. Nguyễn Dương Anh.
3. TS. Chu Hải Tùng.
4. ThS. Lưu Phương Mai.
5. ThS. Trần Ngọc Tưởng.
6. ThS. Đặng Thị Thu Trang.
7. ThS. Nguyễn Minh Ngọc.
8. ThS. Nguyễn Lan Anh.

Thời gian dự kiến: 7-8/2016.
Địa điểm dự kiến: Phòng họp A2, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: