Thông báo Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ đọc lập cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020

Chương trình KHCN vũ trụ trân trọng thông báo Quyết định số 980/QĐ-VHL ngày 28/6/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ đọc lập cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020.
Trân trọng thông báo./.