THÔNG BÁO VỀ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ GIAI ĐOẠN 2016-2020”

 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 838/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2016 về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 - 2020 (Mã số: CNVT/16-20). Để xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ  năm 2017,  Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN vũ trụ trân trọng thông báo tới các Quý cơ quan và đề nghị các Quý cơ quan, các cá nhân và các tập thể khoa học gửi các đề xuất nhiệm vụ/đề tài nghiên cứu KHCN phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm của Chương trình.(Thông tin chi tiết xem trên trang Web của Viện KHCNVN: http//www.vast.ac.vn hoặc liên hệ với Ban chủ nhiệm Chương trình theo địa chỉ dưới đây).
    Đề xuất nhiệm vụ/đề tài cần lập theo thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014, gửi bản điện tử qua email và bản in qua đường chuyển phát nhanh của bưu điện đến địa chỉ sau đây: Ban chủ nhiệm Chương trình KHCN vũ trụ, c/o Viện Công nghệ vũ trụ, P.228 nhà A2, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội;
    Liên hệ chị Võ Thị Lan Anh: 04 37917331; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thời hạn : trước ngày 15/6/2016.
    Đề nghị Quý cơ quan thông báo công khai, rộng rãi cho các tập thể, cá nhân nghiên cứu thuộc Quý cơ quan được biết.
    Xin trân trọng cảm ơn./.