Thông báo Quyết định phê duyệt Khung Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020

Văn phòng Chương trình KHCN vũ trụ xin thông báo Quyết định số 838/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ V/v phê duyệt "Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020".

Chi tiết xem tại đây.
Trân trọng thông báo./.