Thông báo Quyết định gia hạn thời gian thực hiện Chương trình KHCN cấp Quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020

Thông báo Quyết định gia hạn thời gian thực hiện Chương trình KHCN cấp Quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
Văn phòng Chương trình KHCN vũ trụ thông báo Quyết định số 1942/QĐ-BKHCN ngày 14/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gia hạn thời gian thực hiện Chương trình KHCN cấp Quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020 đến hết tháng 6 năm 2021.Trân trọng thông báo./.

Thông báo số 1: "Hội nghị sơ kết Chương trình KHCN vũ trụ giai đoạn 2016-2020"

Thông báo số 1: "Hội nghị sơ kết Chương trình KHCN vũ trụ giai đoạn 2016-2020"
Theo kế hoạch hoạt động, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, trao đổi khoa học, Chương trình KHCN vũ trụ giai đoạn 2016-2020 sẽ tổ chức hội nghị sơ kết trong khuân khổ các hoạt động của Chương trình.

Xem tiếp...

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ năm 2017

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ năm 2017
Căn cứ Quyết định số 137/2006/QĐ/TTg  ngày 14/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt Nam và Quyết định số 838/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2016  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt “Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 -2020”, mã số CNVT/16-20, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt Danh mục đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ vũ trụ thực hiện từ năm 2017 tại Quyết định số 98/QĐ-VHL ngày 18/01/2017.

Xem tiếp...

Thông báo dự kiến nghiệm thu đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình KHCN vũ trụ 2012-2015 mã số VT/UD-02/15

Thông báo dự kiến nghiệm thu đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình KHCN vũ trụ 2012-2015 mã số VT/UD-02/15
Tên đề tài: "Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất một số địa điểm xây dựng trạm mặt đất phía Nam cho hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất".Mã số: VT/ƯD-02/15.

Xem tiếp...

Thông báo Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ đọc lập cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020

Thông báo Quyết định  thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ đọc lập cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020
Chương trình KHCN vũ trụ trân trọng thông báo Quyết định số 980/QĐ-VHL ngày 28/6/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ đọc lập cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020.Trân trọng thông báo./.

Xem tiếp...

Thông báo dự kiến nghiệm thu đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình KHCN vũ trụ 2012-2015 mã số VT/UD-01/15

Thông báo dự kiến nghiệm thu đề tài cấp nhà nước thuộc Chương trình KHCN vũ trụ 2012-2015 mã số VT/UD-01/15
Tên đề tài: "Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý và khai thác hiệu quả dữ liệu viễn thám VNREDSat-1".Mã số: VT/ƯD-01/15.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ GIAI ĐOẠN 2016-2020”

THÔNG BÁO VỀ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ GIAI ĐOẠN 2016-2020”
Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 838/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2016 về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 - 2020 (Mã số: CNVT/16-20).

Xem tiếp...

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về Công nghệ vũ trụ năm 2016

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về Công nghệ vũ trụ năm 2016
Căn cứ Quyết định số 137/2006/QĐ/TTg  ngày 14/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt Nam và Quyết định số 838/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 -2020”, mã số CNVT/16-20, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt Danh mục đề tài đề nghị tuyển chọn, giao trực tiếp đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thuộc Chương trình KHCN vũ trụ thực hiện năm 2016 tại Quyết định số 689/QĐ-VHL ngày 11/5/2016.

Xem tiếp...

Thông báo Quyết định phê duyệt Khung Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020

Thông báo Quyết định phê duyệt Khung Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
Văn phòng Chương trình KHCN vũ trụ xin thông báo Quyết định số 838/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ V/v phê duyệt "Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020".

Xem tiếp...