VT15-Nghiên cứu đặc điểm khí quyển vùng xích đạo từ Việt Nam phục vụ ứng dụng CN vũ trụ trong dự báo khí quyển ở khu vực này

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT15
Hướng nghiên cứu Nghiên cứu cơ bản
Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hoàng Thái Lan
Cơ quan chủ trì Viện Vật lý TP. Hồ Chí Minh
Thời gian 2010 - 2011
Mục tiêu đề tài

- Báo cáo tổng quan các kết quả điều tra khảo sát hiện có về khí quyển ở khu vực xích đạo từ Việt Nam.

-Đánh giá về các yếu tố và quá trình vật lý cơ bản mang tính đặc thù trong khí quyển vùng xích đạo từ Việt Nam.

- Các giải pháp ứng dụng CN vũ trụ trong dự báo khí quyển vùng xích đạo từ Việt Nam.
B. Đề cương điều chỉnh
C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Chưa nghiệm thu