VT14-Nghiên cứu vật liệu nano sử dụng trong điều kiện vũ trụ

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT14
Hướng nghiên cứu Nghiên cứu cơ bản
Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Thị Bích
Cơ quan chủ trì Viện Vật lý
Thời gian 2010 - 2011
Mục tiêu đề tài

-     Nghiên cứu làm rõ ảnh hưởng của điều kiện vũ trụ  (bức xạ của của các tia năng lượng cao,…) lên các tính chất vật lý  của vật liệu nano dùng cho các linh kiện quang lượng tử.

- Góp phần nâng cao trình độ khoa học và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản định hướng công nghệ vật liệu vũ trụ.
Sản phẩm dự kiến

-  02  Bài báo khoa học đăng trong tạp chí uy tín trong nước hoặc quốc tế

-  02 Luận văn Thạc sĩ liên quan đến đề tài nghiên cứu

B. Đề cương điều chỉnh
C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Chưa nghiệm thu