VT13-Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc xây dựng khung pháp luật của Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT13
Hướng nghiên cứu Hướng khác
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hồng Thao
Cơ quan chủ trì Trung tâm Luật và hàng hải quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội
Thời gian 2009 - 6/2011
Mục tiêu đề tài

- Xác định cơ sở khoa học của các lợi  ích mà vũ trụ có thể đem lại cho các   quốc gia trên Trái đất.

- Đánh giá tình hình sử dụng khung pháp lý về khai thác và sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hoà bình do Liên hợp quốc ban hành.

- Nâng cao hiểu biết về pháp lý và quy phạm pháp luật về khai thác và sử dụng khoảng không vũ trụ, tổ chức và đào tạo nhân lực về pháp luật vũ trụ.

Sản phẩm dự kiến

- Báo cáo tổng quan  kèm các tài liệu, văn bản về các luật quốc tế và quốc gia liên quan đến việc khai thác và sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hoà bình (đã dịch ra tiếng Việt). Các phân tích về các điều khoản liên quan đến Việt Nam.

- Bộ tài liệu văn bản  đề xuất các nội dung về pháp luật liên quan đến CNVT của Việt Nam, trên cơ sở vận dụng, và/hoặc chỉnh sửa luật quốc tế cho phù hợp với lợi ích chính đáng của Việt Nam.

- Tài liệu đề xuất các nội dung pháp lý cần đưa bổ sung vào giảng dạy, đào tạo ở Việt Nam. Đào tạo

cán bộ  có trình độ quốc tế trong lĩnh vực này

B. Đề cương điều chỉnh
C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Xuất sắc
Ngày tháng năm nghiệm thu 13/08/2011