VT11-Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm Algal omega-3 từ vi tảo biển giàu DHA lên chuột thực nghiệm trong trạng thái không trọng lượng

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT11
Hướng nghiên cứu Nghiên cứu cơ bản
Chủ nhiệm đề tài TS. Đặng Diễm Hồng
Cơ quan chủ trì Viện Công nghệ Sinh học
Thời gian 2009 - 2010
Mục tiêu đề tài Nghiên cứu và đánh giá tác động của chế phẩm giàu DHA nguồn gốc từ vi tảo biển lên khả năng bảo vệ phóng xạ và chống rối loạn thần kinh trong trạng thái không trọng lượng.
Sản phẩm dự kiến

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá ảnh hưởng của mô hình trạng thái không trọng lượng và chiếu xạ đối với động vật thực nghiệm (chuột)

- Báo cáo khoa học.

- Chế phẩm viên thực phẩm chức năng Algal Omega-3 có thể được chuyển giao tốt cho các cơ sở sản xuất dược phẩm để thương mại hoá. 

- 02 bài báo đăng ở tạp chí trong nước

- Đào tạo 01 thạc sỹ ; góp phần đào tạo 01 TS

B. Đề cương điều chỉnh
C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Khá
Ngày tháng năm nghiệm thu 21/06/2011