VT10-Phát triển phần mềm xử lý ảnh viễn thám trên nèn phần mềm GRASS

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT10
Hướng nghiên cứu Ứng dụng
Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đặng Văn Đức
Cơ quan chủ trì Viện Công nghệ thông tin
Thời gian 2009 - 6/2011
Mục tiêu đề tài

- Phát triển các công cụ phần mềm xử lý ảnh viễn thám bằng mã nguồn mở phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và các ứng dụng.

- Phát triển nhân lực viết phần mềm xử lý ảnh viễn thám.

- Thực nghiệm ứng dụng công cụ phần mềm xử lý ảnh viễn thám vào các ứng dụng khai thác, quản lý tài nguyên thiên nhiên và phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

Sản phẩm dự kiến

1.

Phần mềm xử lý ảnh viễn thám Có các chức năng sau:

- Giao diện và trợ giúp bằng tiếng Việt

- Tiền xử lý (lọc nhiễu khí quyển, định chuẩn phổ, nắn chỉnh hình học)

- Tăng cường chất lượng ảnh (giãn ảnh, lọc ảnh)

- Tính toán các kênh bằng hàm số học và các hàm cognitive

- Phân loại ảnh bằng các thuật toán phổ dụng nhất và một thuật toán nâng cao sử dụng mô hình C-Fuzzy hoặc mạng neuron.

- Tập dữ liệu mẫu ảnh viễn thám: bao gồm ít nhất 100 ảnh viễn thám mẫu với định dạng khác nhau như LANDSAT, SPOT, ENVISAT, ERS, JERS, ALOS.

- Xuất nhập ảnh viễn thám thông dụng

2. Báo cáo kết quả ứng dụng ở Cục Kiểm lâm, Bộ NN và PT NT

B. Đề cương điều chỉnh
C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Khá
Ngày tháng năm nghiệm thu 06/09/2011