VT09-Nghiên cứu động lực học và điều khiển thiết bị bay theo quan điểm cơ điện tử

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT09
Hướng nghiên cứu Tên lửa đẩy
Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Quốc Trụ
Cơ quan chủ trì Học viện KT Quân sự, Bộ Quốc phòng
Thời gian 2008 - 6/2011
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng thuật toán điều khiển thiết bị bay trong vũ trụ có sử dụng các công cụ mô hình hoá và mô phỏng hiện đại

- Tạo tiền đề và động lực XD tiềm lực đào tạo và nghiên cứu

Sản phẩm dự kiến

Các bài báo khoa học, báo cáo tại hội nghị KH, tài liệu chuyển khảo.

B. Đề cương điều chỉnh
C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Chưa nghiệm thu