VT07-Ứng dụng công nghệ vũ trụ để nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tầng điện ly và tầng khí quyển tới độ chính xác khi sử dụng tín hiệu vệ tinh ở khu vực Việt Nam

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT07
Hướng nghiên cứu Nghiên cứu cơ bản
Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Huy Minh
Cơ quan chủ trì Viện Vật lý địa cầu
Thời gian 2008 - 6/2011
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vũ trụ (LIDAR, GPS, SAR) quan trắc khí quyển.

- Đánh giá ảnh hưởng của tầng điện ly tới việc truyền tín hiệu GPS tại khu vực Việt Nam.

Sản phẩm dự kiến

- Cơ sở dữ liệu về: các thông số khí quyển từ LIDAR ; GPS liên tục ở Việt Nam; quan sát tầng điện ly ở Việt Nam.

- Thuật toán và chương trình xử lý số liệu LIDAR và GPS.

- Các bài báo công bố kết quả nghiên cứu về các qui luật biến đổi của các thông số khí quyển, các thông số điện ly và ảnh hưởng của chúng đến việc truyền tín hiệu vệ tinh ở khu vực Việt Nam.

B. Đề cương điều chỉnh
C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Khá
Ngày tháng năm nghiệm thu 24/10/2011