VT06-Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị thu GPS phục vụ các ứng dụng giám sát và điều khiển các đối tượng từ xa thông qua mạng điện thoại di động

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT06
Hướng nghiên cứu Ứng dụng
Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Thái Quang Vinh
Cơ quan chủ trì Viện Công nghệ thông tin
Thời gian 2008 - 6/2011
Mục tiêu đề tài

- Thiết kế, chế tạo thiết bị thu GPS và bộ thiết bị giám sát và điều khiển từ xa các đối tượng chuyển động .

- Ứng dụng  thiết bị và bộ thiết bị chế tạo trong: giám sát và điều khiển các phương tiện giao thông trong thành phố,  giám sát phục vụ tìm kiếm, cứu hộ và quan trắc môi trường.

Sản phẩm dự kiến

- Thiết bị thu GPS được thiết kế  và chế tạo từ  chipset cơ sở có giao tiếp phù hợp với các chip nhúng khác.

- Bộ thiết bị  giám sát và điều khiển từ xa các đối tượng bao gồm: thiết bị đặt trên đối tượng di động, thiết bị đặt tại Trung tâm giám sát và phần mềm giám sát điều khiển hệ thống.

- Ứng dụng thử  nghiệm bộ thiết bị  trong các lĩnh vực:

- Giám sát và điều khiển  các phương tiện giao thông trong thành phố.

- Giám sát  phục vụ tìm kiếm và cứu hộ.

- Quan trắc môi trường và tìm kiếm phát hiện nguồn phát sinh ô nhiễm.

B. Đề cương điều chỉnh
C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Chưa nghiệm thu