VT02-Nghiên cứu các phương pháp xác định, giám sát và điều khiển chuyển động tư thế vệ tinh nhỏ trên quỹ đạo thấp

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT02
Hướng nghiên cứu Công nghệ vệ tinh
Chủ nhiệm đề tài GS.TSKH Nguyễn Khoa Sơn
Cơ quan chủ trì Viện Công nghệ Vũ trụ
Thời gian 7/2008 - 6/2011
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu:

- Xây dựng phương pháp và thuật toán xác định và điều khiển vệ tinh bằng mô hình hoá và phân tích động lực học.

- Mô phỏng chuyển động và qui trình giám sát, điều khiển ổn định tư thế vệ tinh.

- Nghiên cứu thiết kế, chế thử và tích hợp hệ thống điều khiển tư thế của vệ tinh nhỏ trên quĩ đạo thấp.

Sản phẩm dự kiến

- Báo cáo nghiên cứu về các phương pháp và thuật toán giám sát, xác định điều khiển và ổn định tư thế vệ tinh .

- Mô hình mô phỏng của phân hệ điều khiển vệ tinh với 6 bậc tự do (điều khiển theo chương trình và điều khiển vòng kín); Phần mềm mô phỏng và phần mềm điều khiển vệ tinh; Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả mô phỏng trên máy tính.

- Hệ thống thiết bị để xác định điều khiển tư thế vệ tinh nhỏ kèm theo các tài liệu thiết kế và tích hợp.

B. Đề cương điều chỉnh
Thuyết minh điều chỉnh

Không.

C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Khá
Ngày tháng năm nghiệm thu 04/10/2011
Hồ sơ nghiệm thu Kết quả đánh giá: 84,5 điểm