VT01-Nghiên cứu ảnh hưởng động học phóng tên lửa đẩy vệ tinh đến các thiết bị đặt trên boong

A. Đề cương được duyệt
Mã đề tài VT01
Hướng nghiên cứu Tên lửa đẩy
Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
Cơ quan chủ trì Viện KHCN Quân sự
Thời gian 2008 - 2010
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu:

Bằng phương pháp mô hình hoá, mô phỏng nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật phóng vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo và ảnh hưởng của động học phóng đến thiết bị đặt trên boong.

Sản phẩm dự kiến

- Mẫu (maket) tên lửa đẩy.

- Hệ thống thiết bị mô phỏng quá trình đưa vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo.

- Hệ thống thiết bị mô phỏng đánh giá ảnh hưởng của quá trình phóng đến các tham số kỹ thuật cơ bản của tên lửa đẩy và vệ tinh.

- Hệ thống mô hình vật lý tách vệ tinh và điều khiển quỹ đạo chuyển động của tên lửa đẩy.

B. Đề cương điều chỉnh
Thuyết minh điều chỉnh

Không.

C. Nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu Khá
Ngày tháng năm nghiệm thu 14/07/2011