Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

Tên Cơ quan Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
Bộ chủ quản Bộ Quốc phòng
Cơ quản quản lý trực tiếp Bộ Quốc phòng
Địa chỉ số 17 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Ðô, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại/fax 069 516 032 ; 069 516025
Chức năng, nhiệm vụ VienKHCNQSu
Cơ cấu tổ chức và cán bộ

Cán bộ:

- Tiến sỹ: 200 ; Thạc sỹ: 100 ; Đại học: 700 (Theo đăng ký tại đề cương Đề tài "Ảnh hưởng động học phóng tên lửa. . . thiết bị đặt trên boong" thuộc CT KHCN vũ trụ.

 Ban giám đốc

 Các phòng ban chức năng

  • Phòng chính trị:

·         Chủ nhiệm: Đại tá Trần Đức Long

·         Phó chủ nhiệm: Đại tá Phan Tuấn

  • Phòng Tham mưu - Kế hoạch:

·         Trưởng phòng: Đại tá, PGS, TS Nguyễn Minh Tuấn

·         Phó trưởng phòng: Đại tá, TS Lê Kỳ Biên

  • Văn phòng:

·         Chánh VP: Đại tá Hoàng Xuân Bình

·         Phó Chánh văn phòng Thượng tá Nguyễn Văn Hồng

  • Phòng Đào tạo:

·         Trưởng phòng: Đại tá, PGS, TS Trần Đức Thuận

·         Phó phòng: Thượng tá, TS Nguyễn Trang Minh

  • Phòng Thông tin KHQS:

·         Trưởng phòng: Trung tá, ThS Đỗ Văn Trưởng

·         Phó phòng: Thượng tá Lê Nữ Huy Phương

  • Phòng Kỹ thuật:

·         Chủ nhiệm: Đại tá Trần Duy Quân

·         Phó chủ nhiệm:

  • Phòng Tài chính:

·         Trưởng phòng Đại tá Nguyễn Văn Minh

·         Phó phòng Trung tá Lê Quang Trung

  • Phòng Hậu cần:

·         Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Hữu Yên

·         Phó CN Đại tá Ngô Xuân Quyền.


Các Viện, Phân viện, Trung tâm nghiên cứu và Công ty trực thuộc