Viện Khoa học vật liệu, Viện KHCNVN

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Đào Khắc An

1945 GS. Tiến sĩ Khoa học Vật lý chất rắn , vật lý công nghệ linh kiện bán dẫn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Vũ Thị Nghiêm

1978 Thạc sĩ Quang học quang phổ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Vũ Văn Lực

1947 PGS. Tiến sĩ Vật lý laser bán dẫn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Phan Việt Phong

1972 Tiến sĩ Khoa học vật liệu

5. Nguyễn Xuân Chung

1983 Thạc sĩ Vật lý bán dẫn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.