Viện Công nghệ sinh học, Viện KHCNVN

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Đặng Diễm Hồng

1960 Tiến sĩ Lý sinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Đinh Thi Thu Hằng

1974 Tiến sĩ Hóa Sinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Hoàng Thị Lan Anh

1981 Thạc sĩ Sinh hoá thực nghiệm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Luyện Quốc Hải

1980 Tiến sĩ Hóa Sinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Ngô Thị Hoài Thu

1980 Thạc sĩ hóa sinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Phan Văn Chi

1952 PGS. Tiến sĩ Hóa sinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.