Viện Vật lý

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Nguyễn Hùng Sơn

1960 Tiến sĩ Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Hoàng Viết Giao

1954 Tiến sĩ viễn thám và quan trắc mặt đất This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Nguyễn Đình Tài

1983 Thạc sĩ Bản đồ, Viễn thám và GIS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Vũ Thị Bích

1952 PGS. Tiến sĩ Vật lý chất rắn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.