Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật, Viện KHCNVN

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Lê Xuân Cảnh

1954 PGS. Tiến sĩ Sinh thái học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Hà Quý Quỳnh

1975 Tiến sĩ Địa lý tài nguyên và Môi trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Lê Minh Hạnh

1976 Thạc sĩ Nghiên cứu Không gian This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.