Viện Địa lý, Viện KHCNVN

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Nguyễn Đình Dương

1955 PGS. Tiến sĩ đo ảnh viễn thám This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Nguyễn Cẩm Vân

1956 PGS. Tiến sĩ Địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Phạm Quang Vinh

1960 Tiến sĩ Viễn thám - Bản đồ

4. Hồ Lệ Thu

1971 Thạc sĩ Địa chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Lê Vân Anh

1983 Thạc sĩ Bản đồ - Viễn thám - GIS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Trần Anh Tuấn

1978 Thạc sĩ Bản đồ, Viễn thám và GIS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.