Viện Địa chất, Viện KHCNVN

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Phạm Quang Sơn

1957 Tiến sĩ Địa lý tự nhiên quangsonpham2000@ yahoo.com

2. Trần Quốc Cường

1977 Tiến sĩ Địa chất This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Phạm Thanh Hải

1969 Tiến sĩ địa lý This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Hoàng Kim Hương

1978 Thạc sĩ Môi trường - Viễn thám This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.