Viện Địa chất, địa vật lý biển, Viện KHCNVN

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Trịnh Hoài Thu

1975 Thạc sĩ Quản lý Môi trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Trần Anh Tuấn

1978 Tiến sĩ Bảo vệ và sử dụng tài nguyên môi trường

3. Phạm Việt Hồng

1981 Thạc sĩ Kỹ thuật Trắc địa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.