Viện Địa lý Tp. Hồ Chí Minh, Viện KHCNVN

Tên cán bộ Năm sinh H.hàm, h.vị Chuyên ngành Email

1. Lâm Đạo Nguyên

1964 Tiến sĩ Viễn thám & GIS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Trần Thái Bình

1972 Tiến sĩ GIS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Phạm Thị Mai Thy

1977 Tiến sĩ Viễn thám This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Trần Hà Phương

1976 Thạc sĩ Môi trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.