Viện Địa lý

Tên Cơ quan Viện Địa lý
Tên (Tiếng Anh) Institute of Geogrpahy
Bộ chủ quản Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cơ quản quản lý trực tiếp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Địa chỉ Số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Số điện thoại/fax 844.37563539; fax 844.38361192
Email / website This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng, nhiệm vụ chung

- Nghiên cứu các vấn đề về lý luận và phương pháp luận của khoa học bản đồ.

- Thành lập các bản đồ số và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường.

- Xây dựng các tập bản đồ chuyên đề và tổng hợp, các Atlas điện tử cho các khu vực và lãnh thổ.

- Ứng dụng và phát triển các công nghệ bản đồ hiện đại (viễn thám, GIS)

- Ứng dụng kỹ thuật viễn thám để theo dõi , kiểm soát biến động các dạng tài nguyên thiên nhiên và môi trường, thành lập các bản đồ tài nguyên thiên nhiên.

- Ứng dụng công nghệ Hệ thông tin địa lý để quản lý tài nguyên thiên nhiên, đánh giá biến động tự nhiên, kinh tế xã hội và thực hiện các bài toán địa lý nhằm phục vụ cho mục đích quy hoạch lãnh thổ, qui hoạch môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý về tài nguyên, môi trường.

- Tích hợp công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý nhằm đánh giá biến động tài nguyên và môi trường. Cập nhật cơ sở dữ liệu bằng thông tin viễn thám.

- Phát triển các phần mềm tin học nhằm khai thác một cách hiệu quả nhất cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý, tiến tới định lượng hoá kết quả trong nghiên cứu địa lý.

-   Nghiên cứu phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường và cập nhật dữ liệu nhanh chóng phục vụ công tác nghiên cứu môi trường.

-   Kết hợp với các phòng chuyên môn khác của Viện, xây dựng các mô hình phân tích dữ liệu tổng hợp nhằm đưa ra những đánh giá về môi trường trên quy mô quốc gia cũng như khu vực cho một thời điểm hoặc một giai đoạn.

-       Thực hiện hợp tác quốc tế, trao đổi dữ liệu về môi trường.

-   Quản lý và vận hành các thiết bị được giao phục vụ cho công tác xây dựng, cập nhật, lưu trữ và lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu.

2. Chức năng, nhiệm vụ liên quan đến CNVT (ví dụ: nghiên cứu tên lửa, ứng dụng GPS, đào tạo viễn thám, …)

- Đào tạo cán bộ khoa học bản đồ, công nghệ thành lập bản đồ số và hệ thông tin địa lý

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thám và hệ thông tin địa lý.

- Tham gia đào tạo phát triển về nhân lực trong các lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu và mô hình đánh giá môi trường theo quan điểm phát triển bền vững.

Tải file:Vien_Dia_Ly

Cơ cấu tổ chức và cán bộ

Tổng số cán bộ: 19 người ; 15 biên chế ; 04 hợp đồng

  02 PGS; 05 TS ; 03 ThS.